Handelsbetingelser

Salgs- og leveringsbestemmelser generelt

Denne web-shop er udelukkende for B2B kunder (Intet salg til private).
Du kan vælge at logge ind med B2B login, eller at handle som gæst (uden brug af B2B login).

Følgende salgs- og leveringsbestemmelser er gældende, såfremt ikke andet er aftalt skriftligt mellem Coffee Trade og køber.

Alle tilbud er kun gældende i 30 dage fra tilbuddets afgivelse.

Opgivet leveringstid regnes fra datoen, hvor ordren modtages. Forsinkelser i levering berettiger dog ikke køber til erstatning

Levering i DK
Fragtmand kr. 79,00 ekskl. moms
Fragtfrit ved køb over kr. 1.200,00 ekskl. moms

Coffee Trades’ betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadato. Der skal ske forudbetaling ved førstegangskøb.

Afgivelse af ordre, er først en bindende købsaftale, når Coffee Trade har accepteret bestillingen. Dette sker først, når vi fremsender endelig faktura.

Erlægges betaling ikke rettidigt, forbeholder Coffee Trade sig retten til at beregne en månedlig rente efter rentelovens regler, indtil betaling finder sted. Yderligere tillægges rykkeromkostninger på minimum kr. 100,-

For køb af maskiner:
Køberen har modtaget oplysninger om varens egenskaber og anvendelsesmuligheder, og har modtaget de nødvendige forskrifter for varens rette brug

Coffee Trade er kun ansvarlig for personskade, når det kan dokumenteres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Coffee Trade’s medarbejdere. Coffee Trade har intet ansvar for skade på fast ejendom eller løsøre, herunder produkter fremstillet af køberen. Coffee Trade har I intet tilfælde ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, eller andet indirekte eller afledet tab.

Såfremt køberen kan dokumentere, at varen ikke er i besiddelse af de angivne egenskaber, er Coffee Trade forpligtiget til at levere en mangelfri vare i stedet, men har herudover intet yderligere ansvar.

Coffee Trade kan ikke gøres ansvarlig for skade, der skyldes urigtig brug af varen.

Der ydes 12 måneders garanti på varen.

Garantien forudsætter, at der i garantiperioden kun anvendes originale reservedele fra vores leverandører. Garantiperioden regnes fra det tidspunkt hvor Coffee Trade har faktureret varen/produktet.

I de første 12 måneder indbefatter garantien reservedele (dog undtager sliddele såsom ventiler lysstofrør, sikringer, lejer, pakninger og lignende), timeløn samt kørsel. Såfremt der opstår driftsfejl i de første 12 måneder, som skyldes fejl, kalk eller kalkaflejringer, dækker garantien ikke, og servicebesøget faktureres efter gældende priser.

Bliver en reservedel udskiftet inden for garantiperioden på de 12 måneder, er der igen 12 måneders garanti på delen regnet fra udskiftningsdatoen. Dog er timeløn og kørsel ikke omfattet af garantiforlængelsen.

På reservedele udskiftet udenfor garantien, ydes der 3 måneders garanti.

Ved installation af nyt bryggeudstyr, er der forskellige forhold som skal være bragt i orden inden besøget, herunder (vandinstallation samt el). Såfremt dette ikke er i orden, må kunden påregne en faktura på 650,- kr. excl. moms for forgæves kørsel. Viser der sig mangler ved de leverede varer, skal reklamationer fremsættes inden 8 dage fra fakturadato for at være gyldige.

Levering af udstyret skal kunne foregå ad almindelige adgangsveje. Såfremt der er etageadskillelse, skal der forefindes elevator til transport af udstyret, ellers vil kunden blive faktureret for brug af flyttefirma til transporten op ad evt. trapper.

Evt. returnering af varer skal altid aftales forud med Coffee Trade, og skal altid ske for købers risiko med mindre andet er aftalt.

Skulle levering være forhindret på grund af force majeure, fritager det Coffee Trade for ethvert ansvar, og Coffee Trade beholder sig ret til helt eller delvist at annullere aftalen, eller udskyde leveringen med den af forhindringen forårsagede forsinkelse udover det i aftalen fastsatte tidspunkt. Under force majeure henfører bl.a. arbejdskonflikter, krig, militærindkaldelse, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, statsindgriben, samt andre omstændigheder som ligger uden for Coffee Trades’ kontrol og muligheder for at påvirke leveringsforpligtigelsen.

Prøveopstillinger sker på kundens ansvar og skal forsikres til nyværdi. Såfremt prøveopstillingen ikke bliver til ordre, faktureres et gebyr på 10% af opstillingens nyværdi til dækning af transport, installation og slitage.

Ved leje/leasing-aftales udløb, tilhører udstyret leje/leasing-giver.

Alle tvister mellem køber/kunde og Coffee Trade ApS afgøres efter dansk ret.
https://ec.europa.eu/

Coffee Trade ApS tager forbehold for prisændringer, tastefejl, tekniske fejl og udsolgte varer. Vi forbeholder os retten til at annullere ordren, såfremt der måtte være en fejl i prisen på varen.