Vilkår

Salgs- og leveringsbestemmelser generelt
 
Denne web-shop er udelukkende for B2B kunder.  (Intet salg til private)
Du kan vælge at logge ind med B2B login eller at handel som gæst (uden brug af B2B login)

Nedennævnte salgs- og leveringsbestemmelser er gældende såfremt ikke andet er aftalt skriftligt mellem Coffee Trade ApS og køber.
Alle tilbud er kun gældende i 30 dage fra tilbuddets afgivelse.
Opgivet leveringstid er regnet fra datoen hvor ordren modtages, forsinkelser i levering berettiger dog ikke køber til erstatning.

Levering i DK - kr. 79,00 ekskl. moms
Fragtfrit ved køb over kr. 1.200,00 ekskl. moms

Coffee Trade ApS’ betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadato. Forudbetaling ved førstegangskøb.
Erlægges betaling ikke rettidigt, forbeholder Coffee Trade ApS sig ret til at beregne en månedlig rente efter rentelovens regler indtil betaling finder sted. Yderligere tillægges rykkeromkostninger på minimum kr. 100,-

For køb af maskiner:
Køberen har modtaget oplysninger om varens egenskaber og anvendelsesmuligheder, og har modtaget de nødvendige forskrifter for varens rette brug.

Coffee Trade ApS er kun ansvarlig for personskade, når det kan dokumenteres at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Coffee Trade ApS’ medarbejdere. Coffee Trade ApS har intet ansvar for skade på fast ejendom eller løsøre, herunder produkter fremstillet af køberen. Coffee Trade ApS har I intet tilfælde ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte eller afledet tab.
Såfremt køberen kan dokumentere at varen ikke er i besiddelse af de angivne egenskaber, er Coffee Trade ApS forpligtiget til at levere en mangel fri vare i stedet, men har herudover intet yderligere ansvar.
Coffee Trade ApS kan ikke gøres ansvarlig for skade, der skyldes urigtig brug af varen.

Der ydes 12 måneders garanti på varen.
Garantien forudsætter at der i garantiperioden kun anvendes originale reservedele fra vores leverandører. Garantiperioden regnes fra det tidspunkt hvor Coffee Trade ApS har faktureret varen/produktet.
De første 12 måneder indbefatter garantien reservedele (dog undtager sliddele såsom: ventiler lysstofrør, sikringer, lejer, pakninger og lignende), timeløn samt kørsel. Såfremt der opstår driftsfejl de første 12 måneder som skyldes fejl som skyldes kalk eller kalkaflejringer dækker garantien ikke, og servicebesøget faktureres efter gældende priser.
Bliver en reservedel udskiftet inden for garantiperioden på de 12 måneder, er der igen 12 måneders garanti på delen regnet fra udskiftningsdatoen. Dog er timeløn og kørsel ikke omfattet af garantiforlængelsen.
På reservedele udskiftet udenfor garantien, ydes der 3 måneders garanti.

Ved installation af Deres nye bryggeudstyr, er der forskellige forhold som skal være bragt i orden inden besøget, herunder (vandinstallation samt el). Såfremt dette ikke er i orden må de påregne en faktura på 650,- kr. excl. moms for forgæves kørsel. Viser der sig mangler ved de leverede varer, må reklamationer for at være gyldige, fremsættes inden 8 dage fra fakturadato.
Levering af udstyret skal kunne foregå ad almindelige adgangsveje, såfremt der er etage adskillelse skal der forefindes elevator til transport af udstyret, ellers vil kunden blive faktureret for brug af flyttefirma til transporten op ad evt. trapper.

Evt. returnering af varer skal altid aftale forud med Coffee Trade ApS, og sker altid for købers risiko med mindre andet er aftalt.
Skulle levering være forhindret på grund af force majeure, fritager det Coffee Trade ApS for ethvert ansvar, og Coffee Trade ApS beholder sig ret til helt eller delvist at annullere aftalen, eller udskyde leveringen med den af forhindringen forårsagede forsinkelse udover det i aftalen fastsatte tidspunkt. Under force majeure henfører bl.a. arbejdskonflikter, krig, militærindkaldelse, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, stats indgriben samt andre omstændigheder som ligger uden for Coffee Trade ApS’ kontrol og muligheder for at påvirke leveringsforpligtigelsen.

Prøveopstillinger sker på kundens ansvar og skal forsikres til nyværdi. Såfremt prøveopstillingen ikke bliver til ordre, faktureres et gebyr på 10% af opstillingens nyværdi til dækning af transport, installation og slitage.

Ved leje/leasing aftales udløb, tilhører udstyret leje/leasing giver.
 
Alle tvister mellem køber/kunde og Coffee Trade ApS afgøres efter dansk ret.
http://ec.europa.eu/odr